Algemene voorwaarden

Toegang tot de Service

De gebruiker moet minstens 18 jaar oud zijn om deze Service te gebruiken, of de minimale leeftijd hebben die in hun rechtsgebied vereist is voor het sluiten van een contract met Leadervid. Door deze Service te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u aan deze voorwaarde voldoet.

Gebruiksvoorwaarden

Het is gebruikers niet toegestaan om:

 

De Service te gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden.

De veiligheid van het netwerk te schenden of de werking van de Service te verstoren.

Persoonsgegevens van andere gebruikers zonder toestemming te verzamelen of te gebruiken.

Wijzigingen aan de Service

Leadervid behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de Service, inclusief het beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten van enig aspect van de Service. Wij zullen ons inspannen om gebruikers redelijke kennisgeving te geven van significante wijzigingen.

Accounts

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het veilig houden van hun account en wachtwoord. Leadervids is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit uw nalatigheid om deze beveiliging te handhaven.

Intellectuele Eigendomsrechten

De content op LeaderVids inclusief tekst, software, logo’s, handelsmerken, afbeeldingen en video’s, is eigendom van LeaderVids en kan mits met schriftelijke toestemming gebruikt worden. LeaderVids is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 31 van de Auteurswet (link):

Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

 

Artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:162 BW) (link):

  • Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
  • Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
  • Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Een inbreuk op iemands auteursrecht (waaronder het exclusieve recht op openbaarmaking valt, zie artikel 1 Auteurswet) wordt gezien als inbreuk op een recht in de zin van art. 6:162 BW, tweede lid 

Links Naar Andere Websites

Onze Service kan links bevatten naar externe websites die niet worden geëxploiteerd door ons. Wij hebben geen controle over de inhoud en praktijken van deze sites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot een schending van de Voorwaarden.

Garanties en Aansprakelijkheidsbeperking

Leadervids biedt de Service aan “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”, zonder enige vorm van garantie. In geen geval zal Leadervids, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of strafschade.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de principes van conflicten van wetten.

Contacteer Ons

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via contact pagina.

Share